Vedtægter

for Baunegårdens Ejerlav

§1

Foreningens NAVN er “BAUNEGÅRDENS EJERLAV”.

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i deres egenskab af grundejere overfor myndigheder og andre, samt at medvirke ved løsninger af fælles opgaver (herunder fællesarea­ler). Foreningen er upolitisk.

§3

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen med samme beløb pr. parcel.

§4

Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af januar. Indkaldelsen af samtlige medlemmer sker via mail eller brev med mindst 14 dages varsel.

Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning.
 3. Regnskabsaflæggelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Arbejdsplan og budgetter for det kommende år.
 6. Fastsættelse-af kontingent for året.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

§5

 1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle for­eningens anliggender. Over generalforsamlingens beslutnin­ger føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bekendtgøres for medlemmerne.
 2. På generalforsamlingen kan der afgives 1 stemme pr. parcel. Stemmeretten kan ved skriftlig fuldmagt overlades til en anden af parcelejerne.
 3. Med nedennævnte undtagelser afgøres alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed.
 4. Beslutninger, hvorefter nogle medlemmers stilling forringes i forhold til øvrige medlemmer, er kun gyldige, såfremt beslutningen tiltrædes af de medlemmer, hvis retsstillin­gen forringes.
 5. Beslutning om overladelse af brugsret af fællesarealer til andre end medlemmerne og disses husstande kræver eenstem­mighed.
 6. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stem­mer for forslaget. Uanset om mindre end 2/3 af medlemmerne er til stede, foretages afstemning. Hvis mindre end 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget, er dette forkas­tet.
 • Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig afholdes der – med mindst 14 dages varsel – inden 8 uger en ekstraordi­nær generalforsamling, der er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal medlemmer, idet vedtagelse af vedtægtsæn­dring i så fald kræver, at mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for forslaget.
 • Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af besty­relsen med sædvanlig varsel og skal indkaldes af denne, når 1/3 af medlemmerne begærer dette samt fremsætter for­slag til dagsordenen.

§6

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal sendes til formanden, hvem de skal være i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§7

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør, hvorledes afstem­ninger finder sted. – Ethvert medlem er dog berettiget til at kræve skriftlig afstemning.

§8

Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 5 medlemmer.

Alle valg gælder for 2 år, og bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen indkaldes af formanden eller af 2 bestyrelsesmed­lemmer.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra tre på hinanden følgende møder uden lovlig grund, erstattes vedkommende som bestyrelses­medlem. I så fald indtræder suppleanten indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvilket ligeledes gælder, såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og fører pro­tokol over bestyrelsesmøder.

§9

Alle henvendelser sendes til formanden, der skal forelægge dem på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

§1O

Kassereren fører medlemsliste og foretager alle indkasseringer og udbetalinger.

Kontingenterne indbetales på foreningens bank- eller postgiro­konto.

I regnskabet føres særskilte konti for de forskellige udgifter. Der kan disponeres over Ejerlavets kassebeholdninger af kasse­reren.

§11

Kassereren fremlægger regnskabet for revisoren senest 1 uge før generalforsamlingen.

Revisoren har ret til at foretage uanmeldt revision.

Vedtægterne er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2021.08.28, og hermed er er vedtægterne fra 1990.03.01 annullereret.